يا علي رفتم بقيع اما چه سود
هرچه گشتم فاطمه آنجا نبود
يا علي قبر پرستويت كجاست؟
آن گل صدبرگ خوشبويت كجاست؟
هرچه باشد من نمك‌پرورده‌ام
دل به عشق فاطمه خوش‌ كرده‌ام
حج من بي فاطمه بي حاصل است
فاطمه حلال صدها مشكل است

شعر از حمید باستانی